plenderu
 • 85 652 47 24
 • 532 801 533

CENNIK STOŁÓW

KALENDARZ KLUBOWY

WYNIKI OnLine

WYNIKI ON LINE
Sprawdź wyniki On Line

Odmiana Black Ball

Do gry w "Black ball" używa się 15 bil kolorowych i bili białej. Bile kolorowe (obiektowe) podzielone są na dwie grupy (po 7 bil) tego samego rodzaju oraz bilę czarną. Aby zwyciężyć, zawodnik (lub zespół) musi umieścić w łuzach bile ze swojej grupy bil oraz prawidłowo wbić bilę czarną. „Black ball" nie jest grą deklarowaną; bile nie muszą być numerowane.

5.1 Definicje

W uzupełnieniu definicji przedstawionych w 8. Definicje używane w Przepisach, następujące dodatkowe Definicje znajdują zastosowanie w odmianie "Black ball":

 • "Wolny ruch" (free shot)

Jeśli popełniony zostanie faul, zawodnik podchodzący do uderzenie ma prawo do wykonania      dodatkowego zagrania. W trakcie zagrywania „wolnego ruchu" Przepis 6.2 Niewłaściwa bila jako pierwszajest zawieszony; zawodnik ma prawo do zagrywania bili białej z pozycji w jakiej zastał ją na stole lub otrzymania jej „z ręki" i zagrywania z pola bazy

 • Pole bazy

Pole bazy to prostokątny obszar 1/5 stołu ograniczony (od strony przeciwnej niż ta, na której ustawiamy bile do rozbicia) bandami z trzech stron, a z czwartej - linią bazy. Linia bazy to równoległa do krótkiego boku stołu linia ograniczająca obszar 1/5 stołu. Linia bazy nie jest częścią pola bazy. Wyrażenia: "zza linii bazy" i "z bazy" to używane potocznie określenia terminu "z pola bazy".

 • Pozycja "odstawna" - "snooker"

Gracz znajduje się w sytuacji "odstawnej" jeśli biała bila znajduje się w pozycji uniemożliwiającej bezpośrednie, zagrywane w linii prostej, trafienie w choćby część odpowiedniej bili obiektowej. Aby zastosować Przepis 5.10 pozycja „odstawna" musi być, na wniosek zawodnika, potwierdzona przez Sędziego lub przeciwnika.

 • Bila "zagrywana"

Bila obiektowa, jeśli istnieje możliwość jej prawidłowego zagrania, staje się bilą "zagrywaną" z chwilą prawidłowego jej wyboru lub prawidłowego jej uderzenia przez zagrywającego.

5.2 Wyposażenie

Bile obiektowe to dwie grupy siedmiu bil, w dwóch różnych, wyraźnie odróżniających się od siebie kolorach (lub wzorach, tak jak tradycyjne ponumerowane 1-7 "całe" i 9-15 "paski") oraz dodatkowo, czarna bila (lub czarna bila8). Na stole powinny być zaznaczone przynajmniej: punkt główny i linia bazy.

5.3 Rozgrywka o rozbicie

Zawodnik, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto może wykonać pierwsze uderzenie - uderzenie  rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie). Następnie, standardowo stosuje się rozbicie naprzemienne; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora (patrz Regulacje 1, 2 & 15).


5.4 Ustawienie bil do rozbicia

Bile do rozbicia powinny być ustawione jak na ilustracji. Bila czarna powinna znajdować się na punkcie głównym stołu.

5.5 Prawidłowe uderzenie rozbijające

Aby uderzenie rozbijające było prawidłowe muszą być zachowane następujące wymogi:

 • bila biała musi być umieszczona w polu bazy,

 • jeśli żadna bila nie zostanie wbita, przynajmniej dwie bile kolorowe muszą przekroczyć linię poprzeczną, wyznaczającą środek stołu (przemieścić się na drugą stronę stołu).

Niespełnienie powyższych wymogów jest traktowane jako faul. Jeśli czarna bila zostanie wbita w trakcie uderzenia rozbijającego, bile są powtórnie ustawiane do rozbicia i zawodnik rozbijający musi powtórzyć rozbicie. Przepisy 6.1 Biała w łuzie lub poza stołem 6.5 Bila wybita poza stół są w przypadku wbicia czarnej bili w trakcie uderzenia rozbijającego ignorowane.

5.6 Stół "otwarty" / Wybór grupy bil

Sytuacja natychmiast po wykonaniu uderzenia rozbijającego, kiedy przyporządkowanie grup bil nie zostało jeszcze dokonane to stół "otwarty". Stół pozostaje otwarty do momentu wbicia, w trakcie poprawnego, normalnego uderzenia (tj. nie „uderzenia rozbijającego" i nie „wolnego ruchu") bili (lub bil) tylko z jednej grupy. Od tego momentu jedna z grup bil należy do jednego z graczy (lub zespołu) a pozostała - do drugiego.

5.7 Kontynuacja gry / prawo zagrywania

Gracz ma prawo zagrywania, jeśli kontynuuje poprawne wbijanie bil, do momentu aż partia się zakończy. Jeśli nie uda mu się poprawne wbicie, ale nie popełni przy tym faulu, zawodnik wchodzący zagrywa bile z pozycji w jakiej zatrzymały się po ostatnim zagraniu.

5.8 Biała bila "z ręki z pola bazy"

Jeśli gracz otrzymał „białą z ręki", może ją ustawić ręką w dowolnym miejscu pola bazy. Gracz może wtedy poprawiać pozycję białej bili ręką do momentu aż wykona uderzenie. Bila biała nie musi opuścić pola bazy zanim wejdzie w kontakt z bilą zagrywaną.

5.9 Bile "zamrożone" / "touching balls"

Jeśli bila biała dotyka bili obiektowej gracz nie może zagrywać bili białej w kierunku tej bili obiektowej. Jeśli ta właśnie bila obiektowa („touching ball") jest bilą zagrywaną, uderzenie białej bili rozdzielające obie bile (w kierunku od bili obiektowej „zamrożonej") jest traktowane jako spełnienie wymogu kontaktu białej bili z bila zagrywaną.

5.10 Zagrywanie z pozycji "odstawnej"

Kiedy zagrywający znajduje się w pozycji "odstawnej", Przepis 6.3 Brak kontaktu z bandą jest zawieszony na wykonanie zagrania z tej pozycji (patrz 5.1 Definicje - Pozycja "odstawna" - "snooker".

5.11 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"

Bile wybite poza stół są repozycjonowane na linii powrotów. Jeśli więcej niż jedna bila musi być jednocześnie repozycjonowana ustala się następującą kolejność:

 1. bila czarna,

 2. bile gracza podchodzącego do zagrania lub gdy stół jest „otwarty", w kolejności: bile czerwone lub niebieskie, lub 1-7 (pełne),

 3. pozostałe bile.

5.12 Partia nierozstrzygnięta

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której zawodnicy nie dążą bezpośrednio do wygrania partii, partię powtarza się; rozbija zawodnik, który rozbijał nierozstrzygniętą partię.

W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie prawidłowego uderzenia obowiązuje ta sama procedura.

5.13 Faul i zagranie po popełnieniu faulu

Jeżeli gracz popełni faul, prawo zagrywania przysługuje jego przeciwnikowi. Gracz wchodzący ma wtedy prawo do wykonania dodatkowego zagrania (patrz 5.1 Definicje  „wolny ruch") jako pierwszego zagrania w swoim podejściu.

Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie „black ball"

6.1       BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM

6.2       NIEWŁAŚCIWA BILA UDERZONA JAKO PIERWSZA - Zawieszony na wykonanie zagrania „wolny ruch"

6.3       BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ

6.4       STOPA NA PODŁOŻU

6.5       BILA WYBITA POZA STÓŁ

6.6       DOTKNIĘTA BILA

6.7       „PODWÓJNY" KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE"

6.8       ZAGRANIE „PCHNIĘTE"

6.9       BILE W RUCHU

6.10     NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ - kiedy zagrywana z „pola bazy"

6.12     KIJ POŁOŻONY NA STOLE

6.13     ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ

6.15     POWOLNA GRA

Dodatkowo, w odmianie "black ball" faulem jest wystąpienie następującej sytuacji:

5.13.1 - Wbicie bili przeciwnika - faulem jest wbicie bili przeciwnika, jeśli w tym samym zagraniu nie została wbita bila z własnej grupy

5.13.2 - Niepoprawne ustawienie na stole - faulem jest wykonanie uderzenia zanim wszystkie bile wymagające repozycjonowania zostaną poprawnie ustawione.

5.13.3 - Uderzenie skaczące - Spowodowanie przeskoku białej bili ponad bilą zagrywaną jest faulem. Jeśli biała bila uniesie się ponad powierzchnię stołu i nie trafi w bilę zagrywaną, którą powinna trafić gdyby nie podskoczyła  w trakcie wykonywania tego uderzenia, jest to traktowane jako przeskoczenie ponad bilą zagrywaną.

5.14 Faule powodujące natychmiastowe przegranie partii

Gracz natychmiastowo przegrywa partię jeśli:

(a). wbije czarną bilę nieprawidłowo wykonanym uderzeniem,

(b). wbije czarną bilę jeśli bile z jego grupy są jeszcze na stole,

(c). świadomie naruszy Przepis 6.2 Niewłaściwa bila jako pierwsza

(d). świadomie nie podejmuje próby uderzenia w bilę obiektową, które to zagranie wynika w sposób oczywisty z sytuacji na stole.

Sytuacje określone w Przepisie 6.16 Niesportowe zachowanie będą karane utratą partii bądź karą surowszą w zależności od rodzaju przewinienia. 

Żródło: PZBIL

Znajdziesz nas:

Facebook Google+ Follow me

Gdzie jesteśmy