plenderu
  • 85 652 47 24
  • 532 801 533

CENNIK STOŁÓW

KALENDARZ KLUBOWY

WYNIKI OnLine

WYNIKI ON LINE
Sprawdź wyniki On Line

Odmiana 8-bil

Do gry w odmianę 8-bil używa się piętnastu bil numerowanych i bili białej. Zagrania muszą być deklarowane. Wygrywa zawodnik (lub zespół), który prawidłowo wbije bilę8 (bilę nr 8 - patrz 8.8Definicje); może to uczynić dopiero, kiedy na stole nie ma już bil z należącej do zawodnika grupy (1-7 lub 9-15).

3.1     Rozgrywka o rozbicie

Zawodnik, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona pierwsze zagranie - uderzenie rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie).

Następnie standardowo stosuje się rozbicie naprzemienne; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora (patrz Regulacje 1, 2 & 15).

3.2     Ustawianie bil do rozbicia

Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle jak to możliwe, w formie trójkąta; na punkcie głównym stołu ma się znaleźć bila stanowiąca wierzchołek trójkąta, bila8 w jego środku. W dolnych wierzchołkach trójkąta powinny znajdować się bile z różnych grup. Pozostałe bile muszą być ustawiane losowo, z wyłączeniem jakiegokolwiek świadomego ich umieszczania w wybranym, konkretnym miejscu trójkąta (patrz Regulacje, 4. Ustawianie bil do rozbicia / „nabijanie" stołu).

3.3     Prawidłowe uderzenie rozbijające

Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe muszą być spełnione następujące wymogi:

(a). bila biała musi być zagrywana z pola bazy,

(b). nie wymagane jest nominowanie bili, nie ma znaczenia, która bila zostanie uderzona jako pierwsza,

(c). jeśli zostanie wbita jakakolwiek bila, zagrywający kontynuuje grę, stół jest wtedy „otwarty" (patrz 3.4 Stół "otwarty" / Wybór grupy bil),

(d). jeśli żadna bila nie zostanie wbita, przynajmniej cztery bile numerowane muszą dotknąć bandy lub band; w przeciwnym wypadku jest to błąd nieprawidłowego rozbicia, a przeciwnikowi przysługuje prawo:

      1/ zaakceptowania pozycji bil na stole i zagrywania,

      2/ powtórnego ustawienia bil do rozbicia i wykonania uderzenia rozbijającego,

      3/ powtórnego ustawienia bil do rozbicia i nakazania powtórnego wykonania uderzenia rozbijającego,

(e). wbicie bili8 w trakcie poprawnie wykonanego uderzenia rozbijającego nie jest faulem. Jeśli się to zdarzy zawodnik rozbijający ma do wyboru:

      1/ repozycjonować bilę8 i kontynuować grę akceptując pozycję bil na stole,

      2/ powtórnie ustawić bile do rozbicia i wykonać uderzenie rozbijające,

(f). jeśli zawodnik rozbijający wbije bilę8 i bilę białą (patrz 8.6 Bila biała w łuzie) jest to błąd rozbicia. Przeciwnik ma do wyboru:

      1/ repozycjonować bilę8 i kontynuować grę z pozycji „biała z ręki" z pola bazy, akceptując pozycję bil na stole,

      2/ powtórnie ustawić bile do rozbicia i wykonać uderzenie rozbijające,

(g). jeśli jakakolwiek bila obiektowa zostanie wybita poza stół w trakcie uderzenia    rozbijającego (nie wraca ona do gry, za wyjątkiem bili8, która jest repozycjonowana) jest to faul. Zawodnik przejmujący prawo zagrywania (zwany dalej „zawodnikiem wchodzącym") ma do wyboru:

      1/ zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać,

      2/ zagrywać z pozycji „biała z ręki" z pola bazy akceptując pozycję bil na stole,

(h). jeśli w trakcie uderzenia rozbijającego popełniony zostanie faul nie ujęty w powyższym zestawieniu, zawodnik wchodzący ma do wyboru:

      1/ zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać,

      2/ zagrywać z pozycji „biała z ręki" z pola bazy akceptując pozycję bil na stole.

3.4     Stół "otwarty" / Wybór grupy bil

Zanim zostanie dokonane przyporządkowanie grupy bil do zagrywania, stół jest "otwarty". Zagrywający musi zadeklarować bilę i łuzę. Jeśli zadeklarowana bila nie zostanie prawidłowo wbita, stół pozostaje otwarty i prawo zagrywania przechodzi na przeciwnika. W momencie, kiedy zadeklarowana bila zostanie prawidłowo wbita, bile z tej grupy zostają przyporządkowane zagrywającemu, zaś bile z grupy przeciwnej - jego przeciwnikowi.

Kiedy stół jest „otwarty" można jako pierwszą zagrywać dowolną bilę obiektową, za wyjątkiem bili8; zagranie bili8 jako pierwszej jest zawsze (za wyjątkiem uderzenia rozbijającego) faulem. 

3.5     Kontynuacja gry / prawo zagrywania

Zagrywającemu przysługuje prawo wykonywania kolejnych zagrań dopóki prawidłowo wbija on bile lub do momentu wygrania partii poprzez prawidłowe wbicie bili8.

3.6     Zagrania "deklarowane" (nominowane)

Każde zagranie, za wyjątkiem uderzenia rozbijającego, musi być zadeklarowane zgodnie z 1.6 Zagrania "deklarowane" (nominowane). Bila8 może być zadeklarowana tylko wtedy, kiedy na stole nie ma już bil z należącej do zawodnika grupy. Zagrywający może zadeklarować zagranie „bezpieczne", po którym prawo (obowiązek) zagrywania przechodzi na przeciwnika; bile wbite w trakcie zagrania „bezpiecznego" pozostają w łuzach (patrz 8.17 Zagranie "bezpieczne).

3.7     Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"

Jeśli bila8 zostanie, w trakcie uderzenia rozbijającego, wbita do łuzy lub wybita poza stół, będzie ona repozycjonowana lub bile zostaną ustawione powtórnie do rozbicia (patrz 3.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające i 1.4 "Repozycjonowanie" bil). W żadnej innej sytuacji bile nie będą repozycjonowane.

3.8     Przegranie partii

Zagrywający natychmiastowo przegrywa partię, jeśli:

(a). popełni faul wbijając bilę8,

(b). wbije bilę8 jeśli na stole znajdują się jeszcze bile z przyporządkowanej mu grupy,

(c). wbije bilę8 do łuzy innej niż zadeklarowana w danym zagraniu,

(d). wybije bilę8 poza stół.

Powyższe sytuacje nie dotyczą uderzenia rozbijającego (patrz 3.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające).

3.9     Faul i zagranie po popełnieniu faulu - „biała z ręki"

Jeśli zagrywający popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki", gracz wchodzący może ją umieścić w dowolnym punkcie na stole (patrz 1.5 Bila biała „z ręki").

Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie 8-bil

6.1       BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM

6.2       NIEWŁAŚCIWA BILA UDERZONA JAKO PIERWSZA - Bila biała musi, w każdym zagraniu, uderzyć jako pierwszą bilę z przyporządkowanej zagrywającemu grupy, za wyjątkiem sytuacji gdy stół jest „otwarty" (patrz 3.4 Stół "otwarty"/Wybór grupy bil).

6.3       BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ

6.4       STOPA NA PODŁOŻU

6.5       BILA WYBITA POZA STÓŁ

6.6       DOTKNIĘTA BILA

6.7       „PODWÓJNY" KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE"

6.8       ZAGRANIE „PCHNIĘTE"

6.9       BILE W RUCHU

6.10      NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ

6.11      NIEPRAWIDŁOWE ZAGRANIE Z POLA BAZY

6.12      KIJ POŁOŻONY NA STOLE

6.13      ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ

6.15      POWOLNA GRA

3.10   Przewinienia szczególne

Zagrania wyszczególnione w punkcie 3.8 Przegranie partiisą traktowane jako faul z konsekwencją natychmiastowego przegrania rozgrywanej aktualnie partii.

Wszelkie sytuacje mogące podlegać zakresowi Przepisu 6.16 Niesportowe zachowanie oceniane będą przez Sędziego na podstawie jego aktualnej wiedzy lub zebranych  informacji; nałożona kara zależna będzie wyłącznie od indywidualnej oceny sytuacji przez Sędziego.

3.11   Partia nierozstrzygnięta

Jeśli partia zostanie orzeczona jako nierozstrzygnięta, kolejne uderzenie rozbijające wykona zawodnik, który rozbijał nierozstrzygniętą partię (patrz 1.12 Partia nierozstrzygnięta).


Żródło: PZBIL

Znajdziesz nas:

Facebook Google+ Follow me

Gdzie jesteśmy