plenderu
  • 85 652 47 24
  • 532 801 533

CENNIK STOŁÓW

KALENDARZ KLUBOWY

WYNIKI OnLine

WYNIKI ON LINE
Sprawdź wyniki On Line

Faule

Poniższe sytuacje, jeśli zawarte w przepisach odpowiedniej odmiany gry, są traktowane jako faule. Jeśli w trakcie jednego uderzenia wystąpi kilka przewinień, kara za najpoważniejsze z nich musi być zastosowana. Jeśli przed wykonaniem kolejnego zagrania faul nie zostanie ogłoszony, sytuację interpretuje się jak gdyby faul nie wystąpił.

6.1 Biała w łuzie lub poza stołem

Jeśli  w trakcie zagrania bila biała wpadnie do łuzy lub wypadnie poza stół, zagranie jest faulem.

6.2 Niewłaściwa bila uderzona jako pierwsza

W odmianach, w których należy jako pierwszą zagrać określoną bilę (lub bilę z określonej grupy), zagranie innej bili jako pierwszej jest faulem.

6.3 Brak kontaktu bili z bandą

Jeśli w wyniku zagrania żadna bila nie zostanie wbita do łuzy, po kontakcie białej bili z bilą kolorową jakakolwiek bila (biała lub kolorowa) musi dotknąć bandy; niespełnienie tego warunku jest faulem.

6.4 Stopa na podłożu

Wykonujący zagranie, w momencie kontaktu kapki z białą bilą, musi dotykać podłoża przynajmniej częścią jednej stopy; niespełnienie tego warunku jest faulem.

6.5 Bila wybita poza stół

Wybicie bili poza stół jest faulem. W zależności od odmiany gry, wybita bila wędruje do łuzy lub umieszczana jest powtórnie na stole.

6.6  Dotknięta bila

Dotknięcie bili, nawet najmniejsze spowodowanie jej przemieszczenia lub wpływanie na zmianę toru przemieszczania się bili w jakikolwiek sposób oprócz standardowego uderzenia kapką (przesuwanego w przód i w tył) kija w białą bilę jest faulem, chyba że jest ona „z ręki". Zawodnik przy stole jest całkowicie odpowiedzialny za: wyposażenie znajdujące się w jego dyspozycji i mogące przyczynić się do popełnienia takiego faulu, tj. (stół, kreda, pomocniki, itp.), za swój ubiór, włosy, części ciała; również za białą bilę kiedy jest „z ręki".

Przypadkowe wystąpienie takiej sytuacji jest faulem, jednakże, jeśli takie zdarzenie zostało wywołane intencjonalnie, uznaje się to za niesportowe zachowanie (6.16).

6.7  „Podwójny" kontakt / Bile „zamrożone"

Jeśliwtrakcie uderzenia kapka zetknie się z bilami więcej niż raz, jest to faul. Jeśli biała bila znajduje się blisko bili obiektowej, ale się one nie stykają, a przy uderzeniu białej bili w bilę obiektową kapka cały czas jest w kontakcie z białą bilą, jest to faul. Jeśli jednak, w powyższej sytuacji, gdy tory obu bil nie pokrywają się ze sobą całkowicie a uderzenie jest odpowiednio wykonane, można założyć, że zagranie jest wykonane poprawnie, nawet jeśli kapka w momencie kontaktu obu bil mogłaby jeszcze stykać się z białą bilą.

W sytuacji, kiedy bile (biała i obiektowa) stykają się ze sobą (są „zamrożone"), poprawnym jest uderzenie, które powoduje poruszenie bili obiektowej (zakładając, że jest ona właściwą dla danej odmiany bilą nominowaną). W tym jednak przypadku, zakładając poprawność opisywanych powyżej uderzeń, należy zachować ostrożność, kiedy w pobliżu znajdują się inne bile, aby nie popełnić na nich faulu „podwójnego kontaktu".

Bile nie mogą być uznane za „zamrożone" dopóki nie zostaną, na żądanie grającego zawodnika, potwierdzone jako „zamrożone" przez sędziego (lub przeciwnika). Za uzyskanie takiego potwierdzenia przed wykonaniem zagrania odpowiedzialny jest wyłącznie zawodnik zagrywający.

Zagranie „od zamrożonej bili" (bez jej poruszenia) nie oznacza kontaktu z tą bilą, chyba że odpowiednie przepisy danej odmiany określają inaczej.

6.8 Zagranie „pchnięte"

Faulem jest zagranie w którym kontakt kapki z białą bilą jest dłuższy niż zazwyczaj (przy standardowym zagraniu danego typu).

6.9 Bile w ruchu

Jest faulem rozpoczęcie uderzenia jeśli bile są jeszcze w ruchu (toczą się lub wirują).

6.10 Nieprawidłowe pozycjonowanie bili białej

Kiedy biała bila jest „z ręki" i można ją zagrywać tylko z pola bazy, jest faulem zagranie jej spoza pola bazy lub z linii pola bazy. Jeśli zagrywający nie jest pewien prawidłowości umiejscowienia białej do uderzenia, powinien zasięgnąć opinii Sędziego.

6.11 Nieprawidłowe zagranie z pola bazy

Kiedy biała bila „z ręki" musi być zagrywana z pola bazy i bila obiektowa jest umiejscowiona w polu bazy, biała bila musi opuścić pole bazy zanim dotknie nominowaną bilę obiektową. Przypadkowe niespełnienie tego warunku jest faulem, jednakże, jeśli takie zdarzenie zostało wywołane intencjonalnie, uznaje się to za niesportowe zachowanie (6.16).

Biała bila musi:

- opuścić pole bazy przed dotknięciem bili obiektowej lub,

- dotknąć bili obiektowej znajdującej się na linii bazy lub tuż poza polem bazy.

Niespełnienie tego warunku jest faulem, za który karą jest „biała z ręki" dla przeciwnika, zgodnie z przepisami dla poszczególnych odmian gry.

6.12 Kij położony na stole

Jeśli zawodnik używa kija do wymierzenia uderzenia, w momencie kiedy przestaje dotykać go ręką, popełnia faul.

6.13 Zagranie poza kolejnością

Przypadek nieświadomego, omyłkowego zagrania poza kolejnością jest faulem. Przeciwnik zagrywa wtedy bile z ustawienia w jakim zatrzymały się po tym faulu.

Jeśli zawodnik świadomie wykonuje zagranie, wiedząc, że jest to podejście przeciwnika, traktowane jest to jako niesportowe zachowanie (6.16).

6.14 Trzy kolejne faule

Jeśli zawodnik wykona uderzenie z faulem w trzech kolejnych, następujących po sobie zagraniach (bez wykonania pomiędzy nimi zagrania prawidłowego), jest to traktowane jako „błąd trzech fauli". W odmianach rozgrywanych z podziałem na partie, trzy faule muszą wystąpić w trakcie rozgrywania jednej, tej samej partii. W niektórych odmianach, np. 8-bil, przepis ten nie występuje.

Sędzia (lub przeciwnik jeśli mecz nie jest sędziowany „przy stole") musi ostrzec zawodnika, który popełnił już dwa kolejne faule (przypomnieniem, że „ma dwa faule"), kiedy podchodzi on do wykonania kolejnego zagrania. Jeśli tego nie zrobi, wystąpienie trzeciego faulu jest ignorowane i zawodnik ma nadal na koncie jedynie dwa faule. Wykonanie poprawnego zagrania powoduje wyzerowanie konta popełnionych, kolejnych fauli.

6.15 Powolna gra

Jeśli sędzia uważa, iż zawodnik gra zbyt wolno lub opóźnia grę (w porównaniu do statystyk turnieju lub meczu), powinien doradzić zawodnikowi aby przyspieszył rozgrywanie pojedynku. Jeśli po upomnieniu zawodnik kontynuuje opóźnianie gry, sędzia może zadecydować o nałożeniu (na obydwóch zawodników) pomiaru czasu (shot clock). Jeśli któryś z zawodników przekroczy nałożony na każde zagranie limit czasu, jest to faul, karany odpowiednio do rozgrywanej odmiany. Świadome kontynuowanie opóźniania gry może zostać zakwalifikowane jako niesportowe zachowanie (6.16).

6.16 Niesportowe zachowanie

Niesportowe zachowanie jest sytuacją, której ocena podlega każdorazowo dyskrecji wyłącznie Sędziego i która jest karana odpowiednio do przewinienia. Możliwymi karami są: ostrzeżenie, standardowy faul, który może być zaliczony do sekwencji błędu trzech fauli, utrata partii, natychmiastowe przegranie seta lub meczu, dyskwalifikacja z meczu lub turnieju (bez lub z anulowaniem dotychczasowych wyników; pozbawieniem dotychczasowych nagród, zdobytych punktów), czasowa dyskwalifikacja, do dyskwalifikacji bezterminowej włącznie.

Niesportowym zachowaniem jest każde świadome, intencjonalne zachowanie, które negatywnie wpływa na wizerunek rozgrywek lub sportu w ogóle; również takie zachowanie, które wywołuje atmosferę, w której normalnie oczekiwane rozgrywanie pojedynków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Przykładowe sytuacje to m.in.:

(a).      próby rozpraszania przeciwnika,

(b).      zmiana położenia bil w sposób inny niż poprawnie wykonanym zagraniem,

(c).      intencjonalne zagrywanie uderzeniem typu „miscue",

(d).      kontynuowanie gry po popełnionym faulu lub gdy gra została zawieszona,

(e).      wykonywanie niezwiązanych z meczem zagrań (np. na sąsiednim stole),

(f).       niedozwolone „znaczenie stołu",

(g).      opóźnianie gry,

(h).      używanie wyposażenia w sposób niezgodny z jego założonym przeznaczeniem.


Źródło: PZBIL

Znajdziesz nas:

Facebook Google+ Follow me

Gdzie jesteśmy